Eksempel på installasjon

Udrulning af slanger

Inden udrulningen kontrolleres slangerullen for transportskader (dybe ridser og mærker).

For at lette udrulningen kan der med fordel anvendes et afviklingsapparat.


Planlagt placering af brønd til fordelerrør

For at sikre at rørene får en passende bukkeradius samt lette montagen af fordelerrøret, øges nedgravningsdybden ved samlebrønde til 1,2 m.

Sammenhørende rørender mærkes med tape eller lignende. Alle rørender skal være afproppet.

De to hovedledninger placeres i hver side af en bred fællesrende (70 cm) eller i hver sin rende. Hvis ikke brønd og fordelerrør monteres i forbindelse med gravearbejdet, undlades dækning af området omkring brønden. Nedgravningen planlægges således, at slangerne bliver lige lange ± 1-2 m (vigtigt for vandfordelingen mellem slangerne).


Gravning og dækning af render.

Nedgravningsdybde: 0,9 - 1m

Renderne graves med en min. 30cm skovl, og tildækkes med jord uden skarpe sten.

Komprimering af jorden gøres normalt ved at lade gravemaski-nen overkøre renderne. Afhængigt af jordtyper kan jordsætninger forekomme inden for det næste halvår.


Montage af fordelerrør

To hegnspæle funderes, og forde-lerrøret fastgøres på disse. Højden afpasses, således at fordelerrørets øverste punkt er ca. 5cm under brøndens låg. Slangerne afklippes med saks i en passende længde, således at disse kommer lodret op, og brøndrøret kan placeres, uden at dette rører ved slangerne.

Slangerne må ikke overskæres med sav eller lignende, da de herved dannede spåner i røret efterfølgende vil tilstoppe varme-pumpens varmeveksler. Slan-geenderne på samhørende slange monteres på hvert sit fordelerrør. De to hovedledninger monteres ligeledes på hvert sit fordelerrør (kobling uden hane)


Færdig montage af fordelerrør

Indførsel af hovedledning

For at sikre at der ikke sker frost-skader på fundament og byg-ningsdele, skal hovedledningen ved og i bygningen isoleres med poretæt isolering.

Ved nybyggeri nedlægges to bøsningsrør i forbindelse med støbning af fundament.

 

 

 
 

Grov planering

Jordarealet bør af hensyn til fordeling og opblanding af overfladejord efterbehandles med harvning eller fræsning
 

»» Stålesen Energi as, 10. april 2009 | TEKNISKE DATA